Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden zakelijk CLS Healthcare B.V.Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Zakelijke klant : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en met wie CLS Healthcare B.V. een overeenkomst aangaat, aanbieding doet dan wel aan wie aan CLS Healthcare B.V. een levering doet;

Condoomfabriek.be / CLS Healthcare B.V. : de besloten vennootschap CLS Healthcare B.V. b.v., gevestigd aan de Parkstraat 22 te 's-Gravenhage en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24376677, hierna genoemd "CLS Healthcare B.V.";

Overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen CLS Healthcare B.V. en zakelijke klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst);

Product : ieder op grond van de overeenkomst door CLS Healthcare B.V. aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Voorwaarden : deze algemene voorwaarden

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CLS Healthcare B.V. en zakelijke klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. CLS Healthcare B.V. en zakelijke klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
7. Indien CLS Healthcare B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CLS Healthcare B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Het aanbod

1. Ieder aanbod van CLS Healthcare B.V. is vrijblijvend en onder voorbehoud.
2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CLS Healthcare B.V. niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de zakelijke klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 3 - Offertes

1. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Een aangevraagde offerte is 7 dagen na het uitbrengen ervan door CLS Healthcare B.V. geldig. Binnen 1 werkdag nadat de bestelbevestiging door CLS Healthcare B.V. is ontvangen wordt de aanvraag in bestelling gezet.
3. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de zakelijke klant. CLS Healthcare B.V. streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij de zakelijke klant af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.
4. De artikelen uit een bestelling worden op één adres afgeleverd. Het is niet mogelijk om bij een bestelling afzonderlijke artikelen apart in te laten pakken.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is CLS Healthcare B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CLS Healthcare B.V. anders aangeeft.
6. Bestellingen kunnen niet worden geretourneerd tenzij afwijkende afspraken zijn gemaakt met CLS Healthcare B.V.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de zakelijke klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CLS Healthcare B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. CLS Healthcare B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de zakelijke klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien CLS Healthcare B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is CLS Healthcare B.V. gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

Artikel 5 - Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan CLS Healthcare B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar CLS Healthcare B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Denk hierbij aan onder andere valuta verschillen dan wel aanbiedingen in een afwijkende valuta dan Euro.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien CLS Healthcare B.V. dit bedongen heeft en:
o a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
o b. de zakelijke klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod / offerte van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De in de offerte genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief BTW.

Artikel 6 - Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dienen door de zakelijke klant verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door CLS Healthcare B.V. opgegeven rekeningnummer.
2. Indien dat vooraf schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, kan CLS Healthcare B.V. de zakelijke klant op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. Zakelijke klant dient deze facturen binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen op het door CLS Healthcare B.V. opgegeven rekeningnummer.
3. CLS Healthcare B.V. is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling van lid 2 van dit artikel een maximum te stellen.
4. CLS Healthcare B.V. heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is CLS Healthcare B.V. gerechtigd vooruitbetaling van zakelijke klant te verlangen, bij gebreke waarvan CLS Healthcare B.V. niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan vanaf op het moment dat de betaling binnen is bij CLS Healthcare B.V.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is CLS Healthcare B.V. gerechtigd een vertragingsrente van 3% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de zakelijke klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien de zakelijke klant in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft CLS Healthcare B.V. het recht om de vooraf aan de zakelijke klant kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan zakelijke klant in rekening te brengen.
7. De zakelijke klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CLS Healthcare B.V. verschuldigde.
8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9. De zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CLS Healthcare B.V. te melden.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door CLS Healthcare B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van CLS Healthcare B.V. totdat zakelijke klant alle verplichtingen uit de met CLS Healthcare B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
2. Door CLS Healthcare B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De zakelijke klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De zakelijke klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CLS Healthcare B.V. veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de zakelijke klant verplicht om CLS Healthcare B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. In het geval CLS Healthcare B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de zakelijke klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CLS Healthcare B.V. en door CLS Healthcare B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CLS Healthcare B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. CLS Healthcare B.V. zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de zakelijke klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de zakelijke klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De zakelijke klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal CLS Healthcare B.V. het bedrag dat de zakelijke klant reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CLS Healthcare B.V. zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CLS Healthcare B.V. tot het moment van bezorging op het in overeenstemming met het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

1. Zakelijke klant is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort zakelijke klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
2. Bij de aankoop van producten heeft de zakelijke klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de zakelijke klant of een vooraf door de zakelijke klant aangewezen en aan CLS Healthcare B.V. bekend gemaakte medewerker.
3. Tijdens deze termijn zal de zakelijke klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zakelijke klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien zakelijke klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan CLS Healthcare B.V. retourneren, conform de door CLS Healthcare B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de zakelijke klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien de zakelijke klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De zakelijke klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 10 - Conformiteit en fabrieksgarantie

1. CLS Healthcare B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door CLS Healthcare B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de zakelijke klant op grond van de overeenkomst tegenover CLS Healthcare B.V. kan doen gelden.
3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop CLS Healthcare B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door zakelijke klant.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. CLS Healthcare B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CLS Healthcare B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CLS Healthcare B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van CLS Healthcare B.V. jegens zakelijke klant, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door zakelijke klant aan CLS Healthcare B.V. betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten tot een maximum van 10.000 (tienduizend) euro.
4. CLS Healthcare B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat CLS Healthcare B.V. is uitgegaan van door of namens de zakelijke klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CLS Healthcare B.V. of zijn ondergeschikten.

Artikel 12 - Vrijwaring

1. De zakelijke klant vrijwaart CLS Healthcare B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CLS Healthcare B.V. toerekenbaar is.
2. Indien CLS Healthcare B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de zakelijke klant gehouden CLS Healthcare B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de zakelijke klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CLS Healthcare B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CLS Healthcare B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de zakelijke klant.

Artikel 13 - Overmacht

1. CLS Healthcare B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de zakelijke klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop CLS Healthcare B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CLS Healthcare B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. CLS Healthcare B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CLS Healthcare B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. CLS Healthcare B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover CLS Healthcare B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CLS Healthcare B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De zakelijke klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14- Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CLS Healthcare B.V., nadat de zakelijke klant de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij CLS Healthcare B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CLS Healthcare B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de zakelijke klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op overeenkomsten tussen CLS Healthcare B.V. en de zakelijke klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nijmegen.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 - Wijziging voorwaarden

1. CLS Healthcare B.V. behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met CLS Healthcare B.V. Zakelijke klant wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.